مجوز تجاری انحصاری را بخرید. آهنگ (های) 1 ساعته خود را انتخاب کرده و در فرم سفارش محصول سفارش دهید.

هر آهنگ منحصر به فرد است و فقط یک بار فروخته می شود (آهنگ اختصاصی)

موسیقی مدیتیشن 432 هرتز

فرکانس های درمانی / سلفژ

باینورال بیت / زنگهای ایزوکرونیک

موسیقی مدیتیشن عمیق

فرم سفارش محصول
Select an item USD($)

هر سفارش با توافق نامه کتبی مجوز تجاری منحصر به فرد با مشخصات شما (قالب PDF) ارائه می شود

بابت سفارش شما متشکرم

You can also order on Fiverr

The  audio watermark (the voice saying "Tera Mangala Meditation Music")   that you ear periodically on the tracks will be removed on the final delivery (of course)

Files will be delivered in a maximum of 2 days, but we will always try to deliver faster

طبل های شمنی / قبیله ای

طبل های شمنی / قبیله ای

Click on the PDF for more info

on the Planet frequencies

جدیدترین آهنگها